Aktualności


Analizy PCG pierwszym krokiem do wdro?enia projektu e-Opieka innowacyjnego systemu us?ug opieku?czych w Polsce
2017-05-11


W ostatnich miesi?cach Dzia? PCG Zdrowie i Pomocy Spo?eczna realizowa? projekt doradczy dla Miasta Sto?ecznego Warszawy oraz 10 s?siaduj?cych ze stolic? gmin z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
PCG otrzyma?o zadanie przeprowadzenia dwch analiz: analizy biznesowej uwzgl?dniaj?cej procesy i zale?no?ci w systemie us?ug spo?ecznych oraz analizy rozwi?za? technologicznych dla systemu us?ug spo?ecznych ze szczeglnym uwzgl?dnieniem us?ug opieku?czych. Analizy te stanowi?y milowy krok dla implementacji projektu e-Opieka, w ramach ktrego odbiorcy us?ug opieku?czych oraz warszawscy seniorzy b?d? mieli dost?p do lepszej jako?ci us?ug. Pozwoli to im d?u?ej samodzielnie mieszka? we w?asnym domu.
Podstawowe komponenty projektu e-Opieka to:

 • stworzenie centrum wsparcia 24/7 ?wiadcz?cego teleus?ugi oraz teleopiek?
 • zapewnienie urz?dze? monitoruj?cych i umo?liwiaj?cych osobom obj?tym wsparciem kontakt z centrum wsparcia: urz?dzenia typu smart, np. tablet, technologie ubieralne (wearables) np. przycisk SOS, bransoletka/opaska;
 • wsparcie ?wiadczonych us?ug oraz kontrola ich jako?ci;
 • zapewnienie relacji spo?ecznych poprzez wykorzystanie narz?dzi TIK oraz sieci wsp?pracy z organizacjami pozarz?dowymi i innymi interesariuszami. Poza przyjrzeniem si? istniej?cym procesom w pomocy spo?ecznej, celem analizy by?o opracowanie dwch wariantw realizacji projektu e-opieka w zakresie biznesowym, technologicznym i kosztowym.

Wyniki prac to ponad 300 stron raportw z analiz, kilkadziesi?t grafik, wykresw i schematw systemu e-Opieka. Dla nas jednak najwa?niejszym rezultatem jest zadowolony klient, ktry mo?e teraz podj?? kolejne kroki (takie jak opracowanie studium wykonalno?ci, profilowanie odbiorcw us?ug) w celu wprowadzenia w ?ycie tego wizjonerskiego i kompleksowego systemu us?ug opieku?czych przysz?o?ci, wspieranego najnowocze?niejszymi rozwi?zaniami technologicznymi.

Ok?adka raportu z analiz dla projektu e-Opieka

E-Opieka

Warsztaty strategiczne z interesariuszami projektu e-Opieka

E-Opieka

Warsztaty strategiczne z interesariuszami projektu e-Opieka

E-Opieka

Zakres prac w projekcie obejmowa? mi?dzy innymi nast?puj?ce dzia?ania:

 • przygotowanie i przeprowadzenie strategicznego warsztatu z przedstawicielami o?rodkw pomocy spo?ecznej, firm ?wiadcz?cych us?ugi opieku?cze na terenie m. st. Warszawy oraz Biura Pomocy i Projektw Spo?ecznych;
 • analiza otoczenia instytucjonalno-prawnego dla projektu e-Opieka;
 • wypracowanie za?o?e? nowego systemu kontraktowania, realizacji i monitorowania us?ug spo?ecznych, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem us?ug opieku?czych i teleopieki;
 • analiza funkcjonowania centrum wsparcia 7/24 w kontek?cie utworzonej centralnej jednostki i relacji z lokalnymi o?rodkami pomocy spo?ecznej;
 • opracowanie rekomendacji realizacji projektu e-Opieka w dwch wariantach;
 • analiza rozwi?za? (warstwa sprz?towa i oprogramowanie) dost?pnych na rynku z zakresu teleopieki oraz monitoringu ?wiadczonych us?ug spo?ecznych ze szczeglnym uwzgl?dnieniem us?ug opieku?czych;
 • analiza wykorzystania narz?dzi ubieralnych monitoruj?cych podstawowe parametry;
 • analiza rozwi?za? technologicznych z zakresu koordynacji i monitoringu ?wiadczonych us?ug przez realizuj?ce je podmioty;
 • analiza infrastruktury teleinformatycznej niezb?dnej do budowy i funkcjonowania systemu e-Opieka, tak?e pod k?tem konieczno?ci przesy?u danych z urz?dze?, w ktre wyposa?ani b?d? podopieczni i opiekunowie, w czasie rzeczywistym;
 • przygotowanie grafiki prezentuj?cej architektur? technologiczn? systemu wraz z zachodz?cymi w jej ramach relacjami i procesami;
 • opracowanie prognozy kosztorysowej dla wariantw zaproponowanych rozwi?za? technologicznych wskazanych;
 • oraz niezliczone wywiady, rozmowy, spotkania dla zapewnienia wykonalno?ci proponowanych rozwi?za? i ich dopasowania do istniej?cego kontekstu us?ug opieku?czych.

Projekt e-Opieka to budowa i wdro?enie zintegrowanego systemu wsparcia us?ug opieku?czych opartego na narz?dziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt jest planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2014-2020, Dzia?anie 2.1 E-us?ugi, Poddzia?anie 2.1.2 E-us?ugi dla Mazowsza w ramach ZIT.
Szerszy opis projektu dost?pny na stronach Urz?du Miasta Warszawy:
[Za??cznik 2 opis projektu]