Aktualności


Ekspertki PCG na konferencji: Innowacyjne us?ugi ?rodowiskowe i spo?eczne na rzecz osb starszych
2017-06-08


Przedstawicielki PCG Polska zosta?y zaproszone do wyst?pienia w roli ekspertw na konferencji Innowacyjne us?ugi ?rodowiskowe i spo?eczne na rzecz osb starszych organizowanej cyklicznie przez Urz?d Marsza?kowski Wojewdztwa Warmi?sko-Mazurskiego z okazji ?wiatowego Dnia Praw Osb Starszych.

Zesp? PCG Zdrowie i Pomoc Spo?eczna poprowadzi? 3 prelekcje w pierwszej cz??ci wydarzenia:

  • „Konsekwencje zmian demograficznych dla polityki samorz?dw” Agata Mi?kowiec
  • „Innowacyjne rozwi?zania i us?ugi na rzecz osb starszych na terenach wiejskich i s?abo zaludnionych na przyk?adzie sprawdzonych rozwi?za? z Polski i Europy” Ewa Rogalska
  • „Nowoczesne zarz?dzanie w opiece d?ugoterminowej” Magda Sochacka

Uczestnicy konferencji mieli tak?e okazj? do poznania lokalnych projektw i dobrych praktyk dotycz?cych systemw teleopieki (Gi?ycko), dzia?alno?ci Dziennego Domu Opieki Medycznej (Nowe Miasto Lubawskie) oraz telefonu wsparcia dla osb starszych.
Wydarzenie swoj? obecno?ci? u?wietnili m.in. Marsza?ek Wojewdztwa Warmi?sko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Wicemarsza?ek Wioletta ?l?ska-Zy?. W?rd pozosta?ych 150 uczestnikw konferencji znale?li si? seniorzy z wojewdztwa warmi?sko-mazurskiego, przedstawiciele uniwersytetw trzeciego wieku, lokalni samorz?dowcy i reprezentanci jednostek pomocy spo?ecznej, o?wiaty, rynku pracy, ochrony zdrowia, a tak?e organizacji pozarz?dowych.

Video-relacje z tego wydarzenia mo?na obejrze? w regionalnych stacjach telewizyjnych i radiowych: Telewizja Olsztyn, TVP 3 Olsztyn 17. minuta serwisu informacyjnego, Album ze zdj?ciami - https://goo.gl/photos/CQ8nLpXcjfbP88r27

Agata Mi?kowiec

rops

Ewa Rogalska (Ld?)

rops

Magda Sochacka (Warszawa)

rops

rops