Partnerzy


Głos Seniora

Logo Głos Seniora

Patron medialny projektów SAVE i SeniorVlog.

https://glosseniora.pl/

Społeczna Akademia Nauk (SAN)

Jednym z najważniejszych działań Społecznej Akademii Nauk jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz monitoring trendów i opinii dotyczących zmian w gospodarce. Dzięki współpracy Uczelni z PCG Polska, studenci i absolwenci Społecznej Akademii Nauk nabywają wiedzę i umiejętności zgodne z oczekiwaniami międzynarodowego i lokalnego rynku pracy. PCG wspiera także misję edukacyjną i naukową uczelni dostarczając rozwiązania technologiczne i możliwości analityczne. Łącząc swoje potencjały PCG i Społeczna Akademia Nauk jako partnerzy realizują wiele krajowych i  międzynarodowych projektów badawczych, innowacyjnych czy strategicznych wpisujących się w ideę lifelong learning.

Społeczna Akademia Nauk prowadzi studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe i MBA na ponad 20 kierunkach. Uczelnia posiada międzynarodową akredytację NECHE. Rokrocznie Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni wyższych, jest też od lat najczęściej wybieraną przez kandydatów uczelnią wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce (wg MNiSW).

https://san.edu.pl/

Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+)

PCG Polska i LAB60+ dzielą podobny cel – czynić świat lepszym dla obecnych i przyszłych seniorów – dlatego w partnerstwie realizują projekty dla sektora publicznego i prywatnego łącząc siły: wiedzy i umiejętności dotyczących zagadnień przestrzennych oraz sprawdzonych umiejętności zarządzania projektami, analiz biznesowych i realizacji miękkich projektów społecznych.
Jako członkowie Porozumienia w sprawie zmian demograficznych współpracują z instytucjami z całej Europy i wdrażają rozwiązania oparte na dowodach w celu wspierania aktywnego i zdrowego starzenia się.
LAB60+ to pierwsza w Polsce fundacja zajmująca się innowacyjnym podejściem do zagadnień przestrzennych w kontekście potrzeb starzejącego się społeczeństwa w trzech obszarach: badań, edukacji, srebrnej gospodarki.

https://www.facebook.com/lab60plus/ , http://www.lab60plus.pl/

Akademia Leona Koźmińskiego

PCG Polska i PCG Academia współpracują z Akademią Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie w zakresie opracowywania i pilotażu usług doradczych i informatycznych dla rynku szkolnictwa wyższego. Akademia Leona Koźmińskiego jest jedną z 67 uczelni na świecie i jedyną uczelnią w Polsce, która posiada trzy najbardziej prestiżowe akredytacje (tzw. Triple Crown): AACSB, AMBA i EQUIS. Koźmiński jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo‑Wschodniej wg rankingów edukacyjnych dziennika "Financial Times". W ALK studiują przedstawiciele ponad 60 narodowości. Stanowią oni niemal 30% studentów dziennych. ALK jest tym samym jedną z najbardziej umiędzynarodowionych polskich uczelni.

www.kozminski.edu.pl

Bullet Solutions

PCG Polska i PCG Academia współpracują z portugalską firmą Bullet Solutions (BS) w zakresie dystrybucji narzędzia do automatycznego rozkładu zajęć (Bullet TimeTabler) na rynku szkolnictwa wyższego w Polsce. Firma Bullet Solutions dostarcza usługi doradcze i rozwiązania informatyczne skoncentrowane na podnoszeniu efektywności i zyskowności obsługiwanych przez siebie instytucji. Narzędzia oferowane przez Bullet Solutions umożliwiają zoptymalizowane planowanie zajęć edukacyjnych, czynności produkcyjnych, wytwórczych i innych skomplikowanych procesów planistycznych. Usługi Bullet Solutions są rezultatem wielu lat badań i projektów doradczych zrealizowanych w obszarze edukacji, zdrowia, turystyki, produkcji, logistyki, transportu, handlu, bezpieczeństwa czy sportu.

www.bulletsolutions.com

Inspera

PCG Polska i PCG Academia współpracują z norweską firmą Inspera w zakresie dystrybucji systemu informatycznego Inspera e‑Assessment na rynku szkolnictwa wyższego w Polsce. Inspera to lider na międzynarodowym rynku rozwiązań umożliwiających bezpieczne, elektroniczne egzaminowanie uczniów i studentów. W Szwecji i w Norwegii Inspera wykorzystywana jest do obsługi krajowych egzaminów dojrzałości, którym rokrocznie poddawanych jest ponad 250 tys. uczniów. W szkołach wyższych Inspera umożliwia całościowe zarządzanie procesem egzaminowania studentów niezależnie od typu czy rozmiaru uczelni. Obecnie Inspera działa w 24 krajach na wszystkich kontynentach i jest wykorzystywana przez niektóre z najlepszych uczelni świata – na czele z Cambridge University z Wielkiej Brytanii.

www.inspera.com

Fundacja Edukacyjna Perspektywy

PCG Polska i Fundacja Edukacyjna Perspektywy są inicjatorami konkursu i konferencji dla liderów zarządzania uczelniami LUMEN organizowanego corocznie w Warszawie. Fundacja Edukacyjna Perspektywy to pozarządowa organizacja non‑profit działająca od 1998 r. w obszarze edukacji, nauki i wyrównywania szans edukacyjnych. Działania Fundacji koncentrują się wokół budowania jakości akademickiej (rankingi szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych, działalność IREG), promocji polskich uczelni na granicą i wspierania ich internacjonalizacji (Study in Poland, Study Engineering in Poland). Fundacja prowadzi także projekty z zakresu wspierania szerszego udziału kobiet w edukacji inżynierskiej i ścisłej oraz pomocy studentkom uczelni technicznych w budowaniu kariery w obszarze STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics.

www.perspektywy.pl

Fundacja Rektorów Polskich

PCG Polska i PCG Academia współpracują z Fundacją Rektorów Polskich w zakresie wspólnych działań badawczych, wydawniczych, szkoleniowych i ewaluacyjnych, mających na celu rozwój i wsparcie sektora szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Fundacja Rektorów Polskich jest niezależną organizacją pozarządową założoną w czerwcu 2001 r. przez 80 rektorów uczelni wchodzących w skład Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Zgodnie ze swoją misją Fundacja: działa na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego. Do najważniejszych dokonań FRP należy m.in. przygotowanie pierwszego projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie w 2005 r. oraz zrealizowanie na zlecenie KRASP, projektu pn.: „Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.”.

http://www.frp.org.pl/

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

PCG Polska współpracuje z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej (KIGS) w zakresie usług doradczych świadczonych na rzecz rozwoju srebrnej gospodarki w Polsce. Działania Instytutu skierowane są zarówno do organów administracji rządowej i samorządowej, usługodawców, inwestorów jak i do samych seniorów. KIGS przygotowuje propozycje niezbędnych rozwiązań systemowych i rekomendacje zmian w prawie w odpowiedzi na wyzwania wynikające ze struktury demograficznej. Instytut jest pierwszą organizacją w Polsce, która umożliwia współpracę między interesariuszami w obszarze gospodarki senioralnej.

http://kigs.org.pl/

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

PCG Polska jest wieloletnim partnerem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w zakresie realizacji wspólnych projektów edukacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego funkcjonuje na rynku edukacyjnym od 1996 roku. Oferuje usługi z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek. Prowadzi kształcenie praktyczne uczniów i kształcenie ustawiczne dorosłych. Specjalizuje się w edukacji mechatronicznej. Jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla 5 zawodów. Współpracuje m.in. z uczelniami, instytutami, urzędami pracy, stowarzyszeniami. Uzyskało Certyfikat ISO 9001, Akredytacje Łódzkiego Kuratora Oświaty dla placówki doskonalenia i pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, tytuł Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Godło Inwestor w Kapitał Ludzki, Łódzką Nagrodę Jakości.

www.wckp.lodz.pl

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI)

PCG Polska i PCG Academia współpracują z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji (MUCI) działającym przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Porozumienie ma na celu integrację wybranych rozwiązań informatycznych oferowanych przez PCG Academia z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS) oferowanym przez MUCI. USOS stanowi zintegrowany system do obsługi spraw studiów, który powstał dzięki współpracy polskich uczelni i którego rozwój jest finansowany ze składek uczelni członkowskich. W projekcie uczestniczy ponad 40 uczelni, w tym szkoły wiodące prym w rankingu Perspektyw takie jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, czy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

http://muci.edu.pl/

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

PCG Polska wspiera działania Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty na polu edukacji, dzieląc się wiedzą ekspercką konsultantów PCG podczas konferencji i kongresów OSKKO. Stowarzyszenie udziela patronatów wydarzeniom organizowanym przez PCG (Kongres Edukacja Równych Szans, Konferencja Wiosenna Szkoła EWD). OSKKO to największa organizacja zrzeszająca pracowników oświaty w Polsce. Stowarzyszenie ma charakter ponadlokalny i skupia dyrektorów wszelkiego rodzaju placówek oświatowych, wizytatorów, inspektorów oświatowych i nauczycieli z całego kraju. Misją stowarzyszenia jest ustalanie standardów funkcjonowania szkół, budowanie autorytetu nauczyciela i dyrektora szkoły oraz inicjowanie reform w sektorze edukacji w Polsce.

www.oskko.edu.pl

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

PCG Polska współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach w zakresie upowszechniania dobrych praktyk w temacie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Metis jest każdorazowo patronem kongresów organizowanych przez PCG pn. Edukacja Równych Szans. ROM‑E Metis jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą w oparciu o oświatowe i samorządowe akty prawne na terenie całego Województwa Śląskiego. Ośrodek zajmuje się doskonaleniem kadry oświatowej w tych trzech obszarach oraz w rozwoju osobistym, ekspresji twórczej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej, czy też technologii informacyjnej za pomocą wykorzystania w pełni przyznanych środków z budżetu i dochodów własnych w sposób efektywny i oszczędny.

www.metis.pl