Aktualności


Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2”.
2022-05-04


Polska

Dofinansowanie dla projektu z budżetu państwa wynosi: 304 860,77 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą:

„GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2”.
GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2
Całkowita wartość zadania wynosi 5 339 067,81 PLN.

Zadanie polega na inkubacji do 06.2023 r. 6 innowacji społecznych o wysokim potencjale efektywności i skalowalności wynikających z oddolnych inicjatyw, przyczyniających się do włączania społecznego i integracji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych: osób starszych i ich opiekunów, poprzez poprawę jakości życia i w ten sposób niwelowanie w skali problemu starzejącego się społeczeństwa w Polsce.

Planowane efekty projektu obejmują:
  • wyłonienie 54 grantobiorców w trakcie procedury kwalifikacyjnej
  • 54 opracowane specyfikacje innowacji przez grantobiorców
  • 54 wypłacone granty na inkubację innowacji
  • przetestowanie w skali mikro 6 innowacji społecznych
Logo Fundusze europejskie