Wiosenna Szkoła EWD
„Od danych do działania”
7-8.04.2016 r., Warszawa-Miedzeszyn

Prelegenci


dr hab., prof. Roman Dolata

Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań EdukacyjnychAbsolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Pedagogicznym. Obecnie pracuje w Zakładzie Ewaluacji Instytucji Edukacyjnych na tym Wydziale. Równocześnie pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych, gdzie kieruje projektami dotyczącymi szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia i metody edukacyjnej wartości dodanej. Podstawowe obszary zainteresowań naukowych to ewaluacja instytucji edukacyjnych i nierówności społeczne w oświacie. Autor wielu monografii i artykułów naukowych. 

dr Ewa StożekKonsultant i ekspert PCG Polska. Łączy wieloletnie doświadczenie pracy w różnych instytucjach oświatowych z praktyką szkoleniową.

Z wykształcenia jest matematykiem. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania placówką oświatową oraz z zakresu ewaluacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. W latach 2004‑2012 pracowała w Wydziale Badań i Analiz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Od 2005 jest związana z Zespołem Edukacyjnej Wartości Dodanej, a w latach 2012‑2015 była liderem Pracowni EWD w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Jest autorką artykułów i materiałów szkoleniowych związanych z wykorzystaniem wyników egzaminacyjnych do zarządzania oświatą. 

Anna HawrotPsycholog, doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, asystent w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia magisterskie (Wydział Pedagogiki i Psychologii), a następnie studia podyplomowe z zakresu analizy danych (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki) ukończyła w UMCS. Od 2011 roku członek zespołu Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD), najpierw w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, następnie w Instytucie Badań Edukacyjnych. Doświadczenie badawcze zdobywała również w ramach badania "Szkolne uwarunkowania efektywności kształcenia" (Instytut Badań Edukacyjnych) oraz w badaniach dotyczących starzenia poznawczego i utajonego poznania prowadzonych w UJ i SWPS. Uczestniczka szkoły letniej Warsaw School of Data Analysis oraz warsztatów statystycznych organizowanych przez University of Sheffield. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów psychologii edukacji, m.in pozaszkolnej pomocy w nauce i psychologicznych korelatów efektywności nauczania, oraz psychometrii i statystycznej analizy danych.

 

Grzegorz HumennySocjolog. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował w WSIiZ w Rzeszowie, W BD Center i CKE. Obecnie asystent w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Zajmuje się socjologią edukacji, socjometrią, poczuciem samotności, analizami efektywności systemu edukacyjnego oraz relacji edukacja rynek pracy. Zrealizował ponad trzydzieści projektów badawczych, wykorzystujących zarówno metody ilościowe, jak jakościowe. Autor raportów, książek i artykułów naukowych opartych o analizę danych z wykorzystaniem zróżnicowanych metod statystycznych (analizy wielowymiarowe, wielopoziomowe, modele równań strukturalnych, itp.)

 

Maciej KoniewskiEkspert PCG Polska, specjalista w zakresie metodologii badań i ilościowych metod analizy danych. Pracę zawodową rozpoczął w branży badań rynkowych, realizując ponad 50 projektów krajowych i międzynarodowych, m.in. dla centrali John Deere i Deutsche Telekom. Od 2011 rozpoczął współpracę z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod auspicjami którego realizował projekty ewaluacji polskiego systemu ewaluacji oświaty, wsparcia budowy systemu ewaluacji szkolnictwa w Arabii Saudyjskiej oraz oceny efektywności wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) z wykorzystaniem podejścia ewaluacji kontrfaktycznych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Był także członkiem zespołu przygotowującego ekspertyzy dla GUS z zakresu wykorzystania metod analizy stanów kontrfaktycznych do oceny efektywności POIG i Regionalnych Programów Operacyjnych. W latach 2013‑2015 pracował w zespole Edukacyjnej Wartości Dodanej w Instytucje Badań Edukacyjnych, zajmując się analizą i raportowaniem wyników bieżących badań nad trafnością wskaźników EWD, szkoleniami oraz popularyzowaniem metody. Tematyką edukacyjną Maciej zajmuje się aktywnie także w pracy naukowej. Maciej jest absolwentem filozofii i socjologii w specjalizacji Badania Społeczne i Analiza Danych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także dwuletni program studiów dla doktorantów Pomiar Edukacyjny na UJ, szkołę letnią z zakresu metod ilościowych w badaniach społecznych na Uniwersytecie Michigan, szkołę letnią z metod kontrfaktycznych w ewaluacji organizowana przez Progetto Valutazione oraz szkołę zimową z zakresu metod ilościowych na Uniwersytecie w Bamberg.

 

Przemysław MajkutPrzemysław Majkut, absolwent Instytutu Socjologii oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach których ukończył program Educational Measurement. Od 2007 roku pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, gdzie zajmuje się analizą danych egzaminacyjnych. W latach 2013-2015 pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych. Był członkiem zespołu zajmującego się wprowadzaniem i rozwojem wskaźników edukacyjnych wartości dodanej w Polsce (2007-2015). W ramach Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ koordynuje pracę zespołu zajmującego się badaniami edukacyjnymi.

Specjalista z zakresu badań edukacyjnych. Główne obszary zainteresowań naukowych to nierówności społeczne i ich wpływ na funkcjonowanie systemu oświaty, uwarunkowania wyników kształcenia oraz pomiar edukacyjny. Trener, specjalizujący się w szkoleniach z zakresu ewaluacji procesu nauczania i wykorzystywania analizy danych w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

 

Anna RappeUrodziła się w Krakowie, ukończyła Sportową Szkołę Podstawową w Zakopanem, następnie Liceum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim studiowała chemię i informatyką, uczelnię ukończyła broniąc prace magisterskie z obu kierunków. Pracę zawodową rozpoczęła jako nauczyciel informatyki i chemii w szkołach podstawowych, liceach i szkołach policealnych Krakowa. W latach 1995 – 2000 pracowała jako doradca metodyczny z informatyki w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.

W latach 1999–2007 prowadziła zajęcia z metodyki nauczania informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 2000 rozpoczęła pracę w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, w Wydziale Badań i Analiz, gdzie nadal pracuje, początkowo jako ekspert, a od roku 2008 jako kierownik tego wydziału. W 2006 roku rozpoczęła pracę w projekcie EWD jako specjalista ds. przygotowywania i weryfikacji baz danych.

Projektuje oraz prowadzi liczne szkolenia z zakresu wykorzystywania wyników egzaminacyjnych w ewaluacji pracy szkoły. Uczestniczyła w przygotowaniu materiałów szkoleniowych oraz prowadziła zajęcia na wszystkich dotychczasowych Szkołach EWD.

Jest autorką licznych publikacji o wykorzystaniu wyników egzaminacyjnych, w tym EWD, przez szkoły, nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzące szkoły. dostępnych z systemu egzaminacyjnego jak i przetworzonych danych metodą zastosowaną przez Zespół EWD. 

Ewa RogalskaKonsultant PCG Polska, trener i menedżer projektów edukacyjnych. Ewa posiada kompleksowy warsztat umiejętności komunikacyjnych, szkoleniowych, obsługi klienta, zarządzania czasem i kreatywnego rozwiązywania problemów. Ma wieloletnie doświadczenie w projektach w dziedzinie edukacji, a także pracy i polityki społecznej zdobyte w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce. Ukończyła certyfikowany Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK. Obecnie prowadzi warsztaty i programy konsultacyjne związane z wykorzystywaniem danych do planowania działań strategicznych i stałego doskonalenia. Ostatnio skupia się także na ocenie procesów i ewaluacji pracy instytucji z sektora edukacji i pomocy społecznej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada tytuł Master of Science in Professional Communication z Clark University w Worcester, USA. Studiowała zarządzanie strategiczne na Uniwersytecie Harvarda w USA i była stypendystką na Wydziale Nauk Organizacji Uniwersytetu Paul Valéry w Montpellier we Francji. 

Tomasz ŻółtakTomasz jest ekspertem i konsultantem PCG Edukacja. po uzyskaniu stopnia magistra w Instytucie Socjologii UW pracował na Uniwersytecie Warszawskim pracował jako badacz w ramach projektach naukowych w Instytucie Socjologii UW i w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Od 2010 roku członek zespołu rozwijającego wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) – najpierw w ramach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a następnie w Instytucie Badań Edukacyjnych. Prace nad rozwojem metodologii statystycznej łączy z działalnością szkoleniową w zakresie sposobów ich wykorzystania do rozwiązywania praktycznych problemów. Jako statystyk i ekspert od metodologii badań sondażowych współpracował również z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Centrum Edukacji Obywatelskiej i firmą Millward‑Brown Polska. Autor raportów na zlecenia Ministerstwa Sportu i Turystyki, Kancelarii Prezydenta RP i Narodowego Centrum Kultury. Autor i współautor ponad dwudziestu publikacji naukowych (w tym siedmiu anglojęzycznych) w dziedzinie pomiaru edukacyjnego, socjologii i politologii.