II Kongres Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Prelegenci


Liczne wykłady i seminaria prowadzone są przez praktyków z sektora edukacji, którzy w swoich jednostkach wypracowali sprawdzone rozwiązania promujące współpracę pomiędzy instytucjami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Do prowadzenia warsztatów zaprosiliśmy również specjalistów, którzy podzielą się skutecznymi metodami ze swojego warsztatu pracy, oraz wybitnych ekspertów i pracowników naukowych, którzy zaprezentują najnowsze wyniki badań. Wśród osób zaproszonych do udziału w kongresie są

 
  • przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE),
  • profesorowie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
  • wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku,
  • pracownicy naukowi instytutów badawczych,
  • przedstawiciele samorządów, wydziałów edukacji realizujących różnorodne projekty edukacyjne,
  • uznani eksperci sektora edukacji,
  • dyrektorzy placówek szkolnych i pedagogicznych mogących poszczycić się wdrożeniem skutecznych rozwiązań promujących zespołowe udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przede wszystkim,
  • doświadczeni pedagodzy i specjaliści.

Bożena Będzińska-WosikOsoba na wskroś pozytywna. Od 28 lat w tej samej szkole – Szkole Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi. Najpierw nauczyciel-buntownik, teraz dyrektor-innowator. Ekspert w komisjach egzaminacyjnych i postępowaniach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli. Jej pasją i misją jest szkoła przyjazna uczniowi i taką szkołę tworzy codziennie.
Ugięła kolana i spojrzała na szkołę oczami swoich uczniów. Od tego rozpoczęła serię fundamentalnych zmian w szkole, często niewyobrażalnych dla innych. Wierzy w to, że bez dobrych relacji nie ma edukacji i to właśnie dobre relacje uczniów i nauczycieli są priorytetem w budowaniu szkolnej rzeczywistości. Jej codzienne sukcesy są źródłem pozytywnych inspiracji dla osób, które usiłują robić to co ona, lecz często odbijają się od betonu. Wątpiącym powtarza: to nie beton tylko styropian! Studiowanie neurodydaktyki dało jej drugie życie zawodowe. Kobieta czynu. Współinicjatorka polskiej „Budzącej się szkoły”. Zarządzana przez nią Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi jest pierwszą publiczną „budzącą się szkołą” w Polsce.

 

Anna Brzosko

Instytut Talentów FLASHPOINTTrener rozwoju osobistego, doradca i edukator, wykładowca akademicki. W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na diagnozowanie i rozwój indywidualnego potencjału u dzieci i młodzieży. Prowadzi szereg projektów skierowanych do nauczycieli i edukatorów oraz uczniów na wszystkich poziomach nauczania. Współautorka i współprowadząca autorski program „Zarządzanie Sobą i talentami” dla studentów studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Autorka licznych publikacji na temat wykorzystania specyfiki pracy mózgu w uczeniu i nauczaniu. Współautorka książki: „Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce. Dyrektor szkoły z Pasją” (wyd. Flashpoint, 2015). Aktywny konsultant Kompasu Kariery CROWN. Posiada certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów.
Doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego. Jej praca doktorska dotyczy zarządzania różnorodnością oraz roli, jaką osoby z niepełnosprawnością pełnią w środowisku pracy. Praca doktorska pisana pod opieką prof. Czesława Szmidta.

 

Aleksandra ChmielińskaZ wykształcenia psycholog i pedagog, w praktyce trener grupowy, konsultant ds. rozwoju, coach. Pracuje jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Pedagogiki Twórczości Uniwersytetu Łódzkiego. Obszar zainteresowań badawczych to psychospołeczne uwarunkowania kreatywności i twórczych osiągnięć. Ukończyła specjalistyczne kursy, w tym: Akademię Konsultantów Zarządzania w podejściu systemowym, Szkołę Trenerów Umiejętności Psychospołecznych. Posiada międzynarodowy certyfikat coacha ICC (International Coaching Community). Właściciel firmy szkoleniowo – konsultacyjnej Pracownia Pozytywnego Rozwoju. Jest członkiem Polskiego Integratywnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej oraz Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Od 7 lat prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi psychologiczne dla różnych grup zawodowych w obszarze rozwoju osobistego i zawodowego. Specjalizuje się we współpracy konsultacyjno-rozwojowej dla szkół, instytucji kultury i firm.

 

Małgorzata Czopińska

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

Oligofrenopedagog. Wieloletni dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku. W latach 2004‑2014 radna Rady Miejskiej w Giżycku (w latach 2006-2010 Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, a w kadencji 2010-2014 Przewodnicząca Rady Miejskiej). Moderator seminariów Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w obszarze współpracy szkół i przedszkoli z instytucjami środowiska lokalnego na rzecz wsparcia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i jego rodziny. Lider zmian w zakresie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Obecnie dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku.

 

Krystyna Dynowska-Chmielewska

nauczyciel konsultant, Małopolskie Centrum Doskonalenia NauczycieliAbsolwentka filologii polskiej i nauk społecznych. Posiada kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie, kwalifikacje w zakresie andragogiki, kwalifikacje edukatorskie, kwalifikacje logopedy. Ma doświadczenie w pracy pedagogicznej na wyższej uczelni, w szkołach różnych typów, w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w wojewódzkiej placówce doskonalenia nauczycieli. Ma również doświadczenie w projektowaniu edukacyjnym i zarządzaniu w oświacie, w tym w zarządzaniu projektami – kierownik systemowego innowacyjnego projektu DiAMEnT – dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty (2009-2014), koordynator ds. wdrożenia produktu w systemowym innowacyjnym projekcie LDC-Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół Województwa Małopolskiego (2015). Edukator prowadzący szkolenia dla wizytatorów, dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Uczestniczka ogólnopolskich programów, między innymi Nowa Szkoła (grupa 100/1), Gimnazjum 2002, Wizytator, wojewódzki promotor zmiany podstawy programowej MEN. Ekspert MEN w centralnym projekcie systemowym Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym. Współautorka merytorycznych i organizacyjnych założeń projektu DiAMEnT.

 

dr hab., prof. Roman Dolata

Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Edukacyjnych

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Pedagogicznym. Obecnie pracuje w Zakładzie Ewaluacji Instytucji Edukacyjnych na tym Wydziale. Równocześnie pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych, gdzie kieruje projektami dotyczącymi szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia i metody edukacyjnej wartości dodanej. Podstawowe obszary zainteresowań naukowych to ewaluacja instytucji edukacyjnych i nierówności społeczne w oświacie. Autor wielu monografii i artykułów naukowych. 

Bożena Giedziuszewicz

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. Lider w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w Giżycku. Wieloletni pedagog szkolny w SOSW w Giżycku, od 2008 r. dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej a obecnie Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku, w skład którego wchodzi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Biblioteka Pedagogiczna i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Współrealizator działań pilotażowych w ramach wdrożenia Modelu lokalnej współpracy na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Anna Grzegory

Superbelfrzy RP, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Logofigle


Anna Grzegory, logopedka, terapeutka dysleksji, nauczycielka wczesnoszkolna, dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Logofigle w Łodzi. W pracy z uczniami wykorzystuje wiele autorskich pomocy dydaktycznych, zarówno tradycyjnych jak i cyfrowych. Współpracuje z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Łodzi, portalami edukacyjnymi, wydawnictwami i ośrodkami metodycznymi. Założyła i administruje specjalistyczne blogi edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Należy do grupy kreatywnych nauczycieli współpracujących w sieci Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. 

Anna Jarzewska


Psycholog, trener z kilkuletnim doświadczeniem, ekspert i konsultant w wielu projektach edukacyjnych. Jest absolwentką Uniwersytetu SWPS oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktualnie zajmuje się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych. Współpracuje z placówkami oświatowymi w zakresie doskonalenia kompetencji kadry dydaktycznej. Aktywnie uczestniczy również w działaniach na rzecz aktywizacji i wsparcia osób biernych zawodowo. 

dr hab. Maciej Karwowski, prof. APS

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie


Dr hab., profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, jest pedagogiem i socjologiem, studiował też psychologię. Kieruje Zakładem Psychopedagogiki Kreatywności w APS. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim pedagogiką twórczości, metodologią pedagogiki empirycznej oraz psychologią edukacji. 

Krzysztof J. Kwiatkowski


Pedagog uliczny, pedagog resocjalizacyjny. Doświadczenie zawodowe w pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Wykładał metodykę resocjalizacji oraz „survival w wychowaniu”. Posiada uprawnienia socjoterapeuty, jest instruktorem ratownictwa oraz szkoli instruktorów survivalu. Organizator działań z zakresu sztuki przetrwania i terapii pedagogicznej. Autor książki Survival po polsku (aktualnie – III Edycja, 2015). Prezes Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu (surwiwal.edu.pl). Członek Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego. Zainteresowania: człowiek i jego kondycja, psychologia, fizjologia, pedagogika, zagrożenia człowieka; natura, zwierzęta, muzyka, plastyka, fotografia.
Strony internetowe: www.survival.infocentrum.com, survival.edu.pl.
Kontakt: krisek@infocentrum.com

 

prof. zw. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz

Instytut Badawczo-Szkoleniowy


Profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie zarządzania organizacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Były Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji. Autor ponad stu publikacji z obszaru nauk społecznych. Doradca Ministra Spraw Wewnętrznych w rządzie Ukrainy, Koordynator w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wiceprezes Instytutu Badawczo-Szkoleniowego. Współtwórca ogólnopolskiego programu tworzenia klas "mundurowych" w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Współtwórca i realizator wielu programów pracy z młodzieżą, zwłaszcza "trudną". Prowadzi aktywną działalność naukową, którą realizuje w ramach współpracy z uczelniami wyższymi oraz wspiera merytorycznie przedsięwzięcia związane z edukacją.

 

Zofia Lisiecka

Fundacja Edukacyjna ODiTK


Od ponad 12 lat działa na rzecz zmiany w edukacji ukierunkowanej na świadome rozwijanie w szkołach kompetencji i postaw potrzebnych, by utworzyć włączające, partycypacyjne, społeczeństwo. Szczególnie zajmuje się kwestiami wpływu postaw społecznych wobec choroby przewlekłej i niepełnosprawności na jakość życia osób nimi dotkniętych i ich rodzin oraz na całe społeczeństwo. Od maja 2014 jest prezeską Fundacji Edukacyjnej ODITK. Jako wykładowczyni, trenerka kompetencji interpersonalnych, coach i mediatorka oraz w życiu prywatnym stara się komunikować zgodnie z zasadami Porozumienia bez Przemocy. Ma wieloletnie doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu projektów szkoleniowych, badawczych i inwestycyjnych.

 

 

Izabella LutzePedagog – andragog, specjalista w Wydziale Rozwoju Szkół i Placówek Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Zajmuje się problematyką dotyczącą poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz diagnozy. Trener i lider programów oraz projektów z zakresu rozwijania umiejętności psychospołecznych uczniów. Autor i redaktor merytoryczny materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, specjalistów i rodziców. Koordynator i ekspert merytoryczny projektów oraz działań edukacyjnych. Prowadzi formy doskonalenia dla nauczycieli i specjalistów z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prelegentka na ogólnopolskich seminariach i konferencjach. Koordynator zespołu opracowującego projekty pozakonkursowe finansowane z EFS.

 

 

Aneta Madziara

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia PraktycznegoEdukator MEN, edukator dramy, instruktor teatralny oraz coach z wieloletnim doświadczeniem. Specjalista w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współautorka podręcznika dla ORE pt. „Model pracy z uczniem zdolnym na etapie gimnazjalnym.” Publikowała również w Poradniku dla Wychowawców i Nauczycieli – Drama, Gazecie Edukacyjnej, Dyrektorze Szkoły, Poradniku dla nauczycieli RAABE. Współautorka książki wydanej prze APS Drama w pokonywaniu barier niepełnosprawności. Nauczyciel dyplomowany z 30 letnim doświadczeniem w pracy pedagogicznej w tym placówkach dla uczniów niepełnosprawnych. Od 2005 roku pracownik systemu doskonalenia nauczycieli (doradca metodyczny i konsultant), od 2006 kierownik Ośrodka Zarządzania w Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Ekspert przy Instytucji Pośredniczącej w Ministerstwie Edukacji Narodowej dokonującej oceny merytorycznej wniosków w ramach Priorytetu III PO KL oraz PO WER w zakresie „Edukacja”. Autor, współautor i koordynator projektów wdrażanych w ramach PO KL. Trener kursu dla nauczycieli na temat wspierania rozwoju uczniów zdolnych w ramach projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” realizowanego przez PCG Polska na zlecenie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

 

Monika Modrzejewska-ŚwigulskaPracuje jako adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Twórczości Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, pedagog, coach, trener grupowy, konsultant metodyczny w zakresie wspierania kreatywności i zdolności uczniów. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół pedagogiki twórczości, twórczości profesjonalnej oraz badań narracyjno-biograficznych, autorka książki: Twórczość codzienna w narracjach pedagogów; współredaktorka książek: Psychopedagogika działań twórczych; Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej; Autobiography – Biography – Narration: Biographical Perspectives in ResearchPractice. Odbyła staż naukowy w The International Center for Studies in Creativity w Buffalo, USA. Od kilku lat działa w Polskim Stowarzyszeniu Kreatywności. Zainicjowała serię wydawniczą Twórczość i Edukacja. Współpracuje z różnymi instytucjami kultury; uczestniczy w realizacji projektów artystycznych – jako recenzent projektów, trener.

 

 

dr n. med. Adriana PietraszkiewiczPediatra, Dyrektor ds. Medycznych w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Promyk Słońca we Wrocławiu; członek Zarządu Fundacji Promyk Słońca. Członek zespołu opracowującego program rządowy z zakresu wczesnej interwencji; członek Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych dla specjalistów pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Inicjatorka kampanii społecznych i programów na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

 

 

dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAMProfesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracownik Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert edukacji medialnej. Jego zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia oraz cyberprzemocy wśród młodzieży. W latach 2008‑2012 był członkiem konsorcjum międzynarodowego badaczy cyberprzemocy (COST IS801), członek konsorcjum naukowego IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu na funkcjonowanie społeczne młodzieży.
Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (Impuls, 2012). Więcej na www.jacekpyzalski.pl.

 

 

Ewa Rogalska

PCG EdukacjaKonsultant, trener i menedżer projektów edukacyjnych. Ewa posiada kompleksowy warsztat umiejętności komunikacyjnych, organizacyjnych, szkoleniowych i kreatywnego rozwiązywania problemów. Obecnie Ewa współpracuje z jednostkami samorządów terytorialnych nad przygotowywaniem projektów unijnych w nowej perspektywie finansowania unijnego oraz prowadzi warsztaty i programy konsultacyjne związane z wykorzystywaniem danych do planowania działań strategicznych i stałego doskonalenia. Ewa czuwa nad merytoryczną stroną Konferencji Edukacja Równych Szans. Wcześniej była zaangażowana w zadania związane z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych przy projektach indywidualizacji nauczania i wdrażania systemu EdPlan do szkół. Ma wieloletnie doświadczenie w projektach w dziedzinie edukacji, a także pracy i polityki społecznej zdobyte w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce.
Ukończyła studia magisterskie na kierunku Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada tytuł Master of Science in Professional Communication z Clark University w Worcester, USA. Studiowała zarządzanie strategiczne na Uniwersytecie Harvarda w USA i była stypendystką na Wydziale Nauk Organizacji Uniwersytetu Paul Valéry w Montpellier we Francji. Ukończyła także certyfikowany Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK.

 

 

dr hab. Grzegorz Szumski, prof. APS

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Dr hab. Grzegorz Szumski, pedagog specjalny. Profesor APS, kieruje Zakładem Edukacji Integracyjnej i Rehabilitacji Społecznej i Studiami Doktoranckimi na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Autor trzech monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących edukacji włączającej. Kierownik trzech programów badawczych Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat włączania uczniów z niepełnosprawnością.

 

 

 

Beata WacławowiczTerapeuta pedagogiczny, pedagog, oligofrenopedagog; nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem w pracy pedagoga w szkole. Koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym „Promyk Słońca” we Wrocławiu. Na co dzień pracuje z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i dysfunkcjami rozwojowymi w Fundacji Promyk Słońca.

 

 

Mariusz Wypych

PCG EdukacjaEkspert specjalizujący się w tematyce funduszy Unii Europejskiej. Członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie łódzkim, ekspert wpisany na listę osób oceniających wnioski aplikacyjne w ramach RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz RPO Województwa Wielkopolskiego 2014-2020. Od roku 2015 członek Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim, wcześniej członek Zespołu opracowującego Wieloletni Plan Działań na rzecz rozwoju i upowszechnienia ekonomii społecznej w województwie łódzkim na lata 2013‑2020. Przeprowadził ponad 100 szkoleń z zakresu przygotowywania wniosków aplikacyjnych i rozliczania przyznanych funduszy UE skierowanych do beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Pracował dla Miasta Tuszyn, gdzie był odpowiedzialny za rozwój i wdrażanie strategii rozwoju miasta i projektów finansowanych przez UE. W latach 2004-2014 pracował dla Fundacji Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi, gdzie przez 5 lat pełnił funkcję kierownika Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego odpowiedzialnego za wspieranie beneficjentów funduszy unijnych w prawidłowej realizacji umów finansowanych ze środków UE. Wcześniej pełnił rolę koordynatora projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz pełnił rolę trenera przedstawicieli administracji publicznej. W latach 2009-2014 trener kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim certyfikowany przez Krajowy Ośrodek EFS.

 

 

Stanisław Zawadzki

PCG Edukacja


Wykorzystując zarówno wykształcenie psychologiczne, jak i doświadczenie trenerskie specjalizuje się we wdrażaniu oraz szkoleniu z obsługi narzędzia IT – systemu EdPlan, wspierającego pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach. Organizator cyklu szkoleń z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla poradni współpracujących ze szkołami na terenie całej Polski z ramienia PCG Polska. Współtwórca pierwszego krajowego Kongresu Edukacja Równych Szans w 2014 roku. Zaangażowany na przestrzeni lat w wiele innych projektów edukacyjnych oraz szkoleń.

 

 

Liliana Zientecka

Narodowa Rada Rozwoju


Trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych. Specjalizuje się w tworzeniu programów z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. W swoich szkoleniach zachęca do otwierania lokalnych systemów oświaty na potrzeby uczniów niepełnosprawnych pokazując społeczne uwarunkowania tego procesu.
W październiku 2015 roku powołana w skład Narodowej Rady Rozwoju, w której pracuje w sekcjach „Edukacja, młode pokolenie, sport” oraz „Samorząd, polityka spójności.”

 

 

Dorota Żyro

Ośrodek Rozwoju Edukacji


Nauczyciel konsultant, wicedyrektor w ORE, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych UW. Ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświata. Doświadczenie we współpracy z placówkami edukacyjnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami metodycznymi i samorządem w zakresie strategicznych i systemowych rozwiązań dotyczących edukacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ekspert programu UNESCO "Potrzeby specjalne w klasie" od 1996 r., po udziale w europejskich warsztatach UNESCO (Schleining – Austria) prowadziła szkolenia z zakresu specjalnych potrzeb dla pedagogów, psychologów, władz szkolnych i samorządowych z terenu całej Polski.

Autorka publikacji i opracowań z zakresu edukacji integracyjnej. W ramach współpracy międzynarodowej z University of Florida (USA) oraz University of Exeter (UK) przygotowywała wspólne projekty dotyczące edukacji włączającej.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu konsultacji dla pracowników szkół i placówek w zakresie rozwiązywania sytuacji problemowych na terenie szkoły.

Doświadczenie w realizacji projektów systemowych w obszarze oświaty (POKL, POWER).