PCG Zdrowie i Pomoc społeczna


PCG Zdrowie i Pomoc społeczna wspiera instytucje państwowe, lokalne instytucje samorządowe oraz podmioty prywatne w realizacji ich celów statutowych oraz w osiąganiu jak najlepszych wyników podejmowanych działań. Nasi doświadczeni eksperci i sprawdzone rozwiązania pomagają efektywnie wykorzystywać środki w ramach prowadzonych programów, ograniczyć koszty i dbać o zgodność podejmowanych działań z odpowiednimi regulacjami i stanem prawnym. PCG oferuje także wsparcie przy budowaniu strategii działań, profilowaniu programów będących odpowiedzią na zmiany demograficzne społeczeństwa oraz przy tworzeniu nowych rozwiązań adresowanych do osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

W PCG rozumiemy, że ochrona zdrowia i pomoc społeczna to obszary szczególnie istotne dla społeczeństwa. Dlatego ważne jest, by podejmowane działania strategiczne, planowane projekty finansowane ze środków unijnych czy konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie racjonalnych przesłanek (obiektywnych danych) oraz by poprzedzone były rzetelną diagnozą i badaniami, które ujednolicą wiedzę zainteresowanych stron i nakreślą jasne obszary współpracy i współdecydowania.

Usługi

Badania ilościowe, jakościowe i analizy statystyczne

Projektujemy i realizujemy badania pomagając naszym klientom stawiać diagnozy – określamy potencjał, docieramy do źródeł problemów, szacujemy ich skalę i przewidujemy konsekwencje wprowadzenia określonych rozwiązań.

Czytaj więcej

innowacje społeczne

Innowacje społeczne i modelowe rozwiązania

Wspólnie z samorządami projektujemy i wdrażamy nowatorskie działania, wykorzystując i wzmacniając potencjał lokalnych społeczności. Stworzyliśmy i przetestowaliśmy z sukcesem autorską koncepcję innowacji społecznej opartej na mechanizmie recept społecznych (social prescribing).

Czytaj więcej

Partycypacja, konsultacje społeczne

Posiadamy doświadczenie w obszarze partycypacji społecznej – prowadzeniu konsultacji z lokalną społecznością i innymi interesariuszami prowadzonych działań związanych np. z rewitalizacją, inwestycjami, czy nowymi programami wsparcia aktywności społecznej.

Czytaj więcej

Programy, polityki, strategie i inne dokumenty

Doradzamy w budowaniu i wdrażaniu strategii oraz planów regionalnej i lokalnej polityki senioralnej. Wspieramy w tworzeniu dokumentów nadających kształt wizjom, formułujących mierzalne cele i konkretne plany realizacji, umożliwiających podejmowanie działań w sposób spójny i skoordynowany.

Czytaj więcej

innowacje społeczne

Standardy realizacji usług publicznych

Tworzenie standardów pozwala ujednolicić sposób postępowania na terenie JST oraz zapewnia przejrzystość prowadzonych działań. PCG wspiera w opracowywaniu modelowych wytycznych, od analizy obecnych praktyk, przez propozycje rozwiązań, aż do konsultacji z odbiorcami końcowymi.

Czytaj więcej

Analizy przedrealizacyjne i biznes plany dla inwestycji

Świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie analizy opłacalności i potencjału inwestycji, czy wyborze odpowiedniego modelu działalności. Specjalizujemy się w tworzeniu modeli finansowych, biznes planów oraz planów strategicznych i operacyjnych.

Czytaj więcej

Oferta szkoleń otwartych i dedykowanych

Prowadzimy szkolenia otwarte z tematyki przemocy wobec osób starszych, komunikowania się z osobami starszymi, kurs na liderów lokalnej społeczności (także dla seniorów). Przygotowujemy także szkolenia dedykowane dostosowane do potrzeb klientów w każdym temacie związanym ze srebrną gospodarką i wyzwaniami starzejącego się społeczeństwa.

Czytaj więcej