Aktualności


Zgodni z KPON
2023-02-22


Przygotowując się do realizacji Projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 3” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (nr um. FERS.05.01-IZ.00-0008/23) informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań projektowych z KPON: Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.).

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

  • poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa:
    Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
  • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.