RODO


Od 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych. PCG Polska sp. z o.o.  zobowiązuje się do stosowania postanowień RODO zarówno, jako administrator danych jak i podmiot przetwarzający.  

PCG Polska sp. z o.o. stosując postanowienia RODO:

  1. Zapewnia realizację praw osób, których dane dotyczą :

1.1. prawo dostępu do danych – każdy ma prawo zwrócić się do PCG Polska sp. z o.o. z wnioskiem czy jego dane są przetwarzane przez spółkę;
1.2. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – prawo do usunięcia danych przysługuje wtedy, gdy nie ma podstaw prawnych do ich przetwarzania;
po ustaniu celu przetwarzania, pod warunkiem, że nie ma podstaw prawnych do dalszego przetwarzania – dane są usuwane przez PCG Polska sp. z o.o.;

1.3. prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane są przetwarzane przez spółkę może zwrócić się z wnioskiem o przeniesienie danych; w takim przypadku PCG Polska sp. z o.o.  przekazuje dane na płycie CD w formie zabezpieczonego pliku;
1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – wniosek o ograniczenie przetwarzania rozpatrywany jest indywidulanie; jeżeli zachodzą przesłanki z art. 18 RODO wówczas PCG Polska sp. z o.o. ogranicza przetwarzanie danych;
1.5. prawo do sprostowania danych – w każdym czasie można zgłosić się do PCG Polska sp. z o.o. o sprostowanie swoich danych osobowych i odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone przez spółkę;
1.6. prawo sprzeciwu – osoba, której dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany (w tym profilowane) lub przetwarzane w celach marketingowych może zgłosić sprzeciw, co do przetwarzania jej danych; w takim przypadku dane nie będą dalej wykorzystywane przez PCG Polska sp. z o.o. .

  1. Zapewnia bezpieczeństwo systemów

Systemy oferowane przez spółkę zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, spełniają wymagania RODO oraz dają gwarancję odpowiedniej ochrony danych przez nich przetwarzanych.  Spółka wdraża odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające spełnienie wszystkich wymagań w zakresie bezpieczeństwa określonych w RODO.

  1. Reguluje przekazywanie danych do Państwa Trzeciego

Państwem Trzecim określane jest państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że przepływ danych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest traktowany tak samo, jak transfer danych na terytorium Polski. Zasada ta dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz tych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie są członkami UE (Norwegia, Islandia
i Lichtenstein).
Dane osobowe znajdujące się w systemach oferowanych przez PCG Polska sp. z o.o.  nie są przekazywane do Państwa Trzeciego.  Dane przetwarzane są na terenie Polski.

  1. Udostępniania dane osobowe wtedy, gdy jest to niezbędne

Dane osobowe przetwarzane przez PCG Polska sp. z o.o. mogą być udostępniane organom państwowym na podstawie przepisów prawa.

  1. Nie przetwarza danych, jeśli nie jest to konieczne

Dane osobowe przetwarzane są przez PCG Polska Sp. z o.o. do czasu realizacji celu,
w którym były zebrane, z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przetwarzania danych ( ich archiwizacja).

  1. Informuje o prawach osób, których dane są przetwarzane

Przy każdym procesie przetwarzania danych PCG Polska sp. z o.o. stosuje obowiązki informacyjne określone odpowiednio w art. 13 i 14 RODO.
W celu uzyskania informacji związanych z danymi osobowymi lub zgłoszenia wniosków, o których mowa w pkt 1 powyżej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: pcgpolska@pcgpolska.pl.