II Kongres Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Idea


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna to proces, w którego organizację, w zależności od potrzeb ucznia, zaangażowani są nie tylko rodzice czy szkoła, ale także liczne instytucje publiczne, niepubliczne i organizacje pozarządowe. Kluczowe jest również uczestnictwo samego ucznia w podejmowanych na jego rzecz działaniach.Ideą kongresu z cyklu „Edukacja Równych Szans” jest stworzenie warunków wszystkim podmiotom systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej do promowania dobrych praktyk w zakresie ich wzajemnej współpracy zorientowanej na zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów. Odzwierciedleniem tej idei jest tematyka sesji plenarnych oraz seminariów realizowanych w ramach czterech bloków tematycznych:

 • Partnerstwo instytucji małych i dużych
 • Wyzwania, rozwiązania i nowe możliwości w szkołach
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna wokół ucznia
 • Narzędziownia – elementy warsztatu pracy


Cel kongresu


Celem Kongresu jest promowanie sprawdzonych rozwiązań w zakresie organizacji zintegrowanych systemów pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez prezentację przykładów współpracy i partnerstwa szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz udzielania uczniom wsparcia adekwatnego do ich potrzeb rozwojowych na wszystkich etapach edukacyjnych.


Korzyści dla uczestników


 • Identyfikacja dobrych praktyk i narzędzi w zakresie pracy zespołowej, budowania stabilnych systemów pomocy psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwa do wykorzystania „od zaraz”
 • Doskonalenie umiejętności planowania strategicznego
 • Wzbogacenie warsztatu pracy z uczniami potrzebującymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
 • Możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń oraz zaprezentowania swoich autorskich pomysłów i rozwiązań
 • Okazja do poznania ciekawych ludzi i nawiązania nowych kontaktów
 • Świeża motywacja do działań kreujących optymalną, efektywną edukację
 • Poznanie sposobów gromadzenia, przetwarzania, wymiany i analizy informacji o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z zachowaniem procedur i przepisów o ochronie danych osobowych


Adresaci kongresu


Kongres kierowany jest do przedstawicieli szkół, poradni, ośrodków doskonalenia nauczycieli, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji zainteresowanych wdrażaniem systemowych rozwiązań zorientowanych na rozwijanie potencjału wszystkich uczniów oraz wspieraniem ich w osiąganiu sukcesów edukacyjnych i zawodowych.


Idea i Program II Kongresu Edukacja Równych Szans (do pobrania)


Ulotka ERS do pobrania